Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dierenhotel 

Definities:

  • Opdrachtnemer: Jeannette Schelle handelende onder de naam Dierenhotel  Snoezel
  • Opdrachtgever: Bezitter van de hond(en).
  • Hond: Hond welke eigendom is van de opdrachtgever dan wel de hond die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt.
  • Opdracht: Het ophalen, uitlaten en thuisbrengen van de hond(en),en verzorging van de honden in het hotel.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2: Betaling
2.1 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer betaling verschuldigd zoals partijen bij overeenkomst hebben afgesproken.
2.2 De betaling dient voor aanvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer door de opdrachtgever te worden voldaan middels overmaking of door middel van contante betaling.
2.3 Indien de betaling niet tijdig, zoals vermeldt in artikel 2.2., wordt voldaan zal de opdracht niet uitgevoerd worden.
2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het tarief te wijzigen.
2.5 In geval van tariefwijziging zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan ten minste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen.

Artikel 3: Onkosten
3.1 De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter goede uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden
3.2 Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat de opdrachtnemer de onkosten maakt.

Artikel 4: Schadevergoeding
4.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer alle, niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen, schade te vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht.
4.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar hond heeft toegebracht aan een andere hond en dient deze schade en alle kosten die hieruit voortvloeien aan de eigenaar van de andere hond te vergoeden.
4.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar hond heeft toegebracht aan derden dan wel zaken of goederen van derden en dient deze schade en de kosten die hieruit voortvloeien, aan de derde te vergoeden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond, de onroerende zaak van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan roerende zaken welke zich hier bevinden.
5.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit het gebouw, de woning, de schuur en dergelijke van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd.
5.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van de hond van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond van de opdrachtgever.

Artikel 6: Hond van de opdrachtgever
6.1 Onder hond van de opdrachtgever wordt verstaan: de hond die eigendom is van de opdrachtgever dan wel de hond die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt.

Artikel 7: Bijzondere rechten en plichten opdrachtnemer
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk niet uit te voeren in verband met vakantie, ziekte of extreme weersomstandigheden.
7.2 Opdrachtnemer dient vakanties minimaal 2 weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever.

Artikel 8: Bijzondere rechten en plichten opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever is WA verzekerd en de hond(en) zijn meeverzekerd
8.2 Opdrachtgever machtigt door ondertekening van deze voorwaarden opdrachtnemer, om op kosten van de opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht.
8.3 Opdrachtgever zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat opdrachtnemer de opdracht juist kan uitvoeren.
8.4 Opdrachtgever zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat opdrachtnemer de opdracht juist kan uitvoeren.
9.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond is ingeënt met de cocktailenting en tegen kennelhoest.
9.5 Opdrachtgever dient de hond preventief te behandelen tegen teken, vlooien en wormen.
9.6 Opdrachtgever dient een (besmettelijke) ziekte of loopsheid van de hond zo spoedig mogelijk te melden.De hond kan dan niet mee met de opdrachtnemer

Artikel 9: Afmelding
9.1 Opdrachtgever dient afmelding uiterlijk 6 weken in het hotel ,voor de eigenlijke uitvoering van de opdracht door te geven aan opdrachtnemer.
9.2 Bij niet tijdige afmelding worden de kosten van de oorspronkelijke opdracht in rekening gebracht.

Artikel 10: Opzegging
10.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd behoudens voor zover deze is verschuldigd op grond van artikel 4 van deze voorwaarden.
10.2 De opdrachtnemer kan de overeenkomsten te allen tijde opzeggen. De opdrachtnemer is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
10.3 De opdrachtnemer kan de overeenkomst direct opzeggen op grond van dringende redenen.
10.4 Onder dringende redenen zoals vermeldt in artikel 10.3. valt: de hond(en) draagt een besmettelijke ziekte, de hond(en) vertoont gevaarlijk gedrag tijdens uitvoering van de opdracht, de hond(en) vertoont ongeschikt gedrag voor het uitlaten in groepsverband.
10.5 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dient de overeenkomst op te zeggen één maand voor het einde van het abonnement, met uitzondering van artikel 10.3

Artikel 11: Einde overeenkomst
11.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever of opdrachtnemer of hond van de opdrachtgever.

Artikel 12: Geheimhouding
12.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gedurende de loop van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

Artikel 13: Nederlands recht
13.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing

Artikel 14: De opdrachtnemer behoudt zich het recht de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Dit wordt wel in overleg gedaan met de opdrachtgever